Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96,36/00, 127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa Sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Ad4 z dne 20.1.2016 razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

RAZPIS

OBJAVA V URADNEM LISTU (29. 01. 2016)