Delo šolske svetovalne službe poteka v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne službe v osnovni šoli. V tem šolskem letu bo svetovalna služba prioritetno usmerjena v delo z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi učenci ter na področje poklicne orientacije in vzgojno-preventivnih dejavnosti.

Kontakt s svetovalno službo je možen preko centralne telefonske številke (01/5647067), na kateri poveste, s kom želite govoriti.

IME IN PRIIMEK

IZOBRAZBA ODROČJE DELA

Tanja Šraj

Psihologinja, psihoterapevtka Vodja aktiva, učne težave, izvajanje preventivnih dejavnosti, psihološko svetovanje, vodja prostovoljstva, koordinatorica za koncept nadarjenih učencev
Darja Moder Urbanč Socialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči, vpis/prepis učencev, poklicna orientacija, izvajanje preventivnih dejavnosti
Maja Cerar Socialna pedagoginja Izvajalka individualne in skupinske pomoči
Monika Stojko Specialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči
Mojca Bohinc Specialna pedagoginja Izvajalka dodatne strokovne pomoči

Dodatno strokovno pomoč učencem nudijo tudi mobilne specialne pedagoginje iz Zavoda Janeza Levca:

IME IN PRIIMEK IZOBRAZBA
Katarina Bučar Specialna pedagoginja
Vesna Čerin Specialna pedagoginja
Urška Kolednik Specialna pedagoginja
Ana Turšič Specialna pedagoginja

Dodatno strokovno pomoč učencem nudi tudi surdopedagoginja iz Zavoda za gluhe in naglušne:

IME IN PRIIMEK IZOBRAZBA
Irena Fifolt surdopedagoginja