Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2017/18

V vsakem razredu zadnjega triletja učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno, baletno in druge šole z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko v celoti ali le delno oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

 

Družboslovno humanistični sklop

 7. razred 8. razred 9. razred

likovno snovanje 1

nemščina 1

likovno snovanje 2

nemščina 2

likovno snovanje 3

nemščina 3

 

Naravoslovno tehnični sklop

7. razred 8. razred 9. razred

računalništvo – urejanje besedil

sodobna priprava hrane

šport za zdravje

 

poskusi v kemiji

računalništvo – multimedija

robotika v tehniki

starinski in družabni plesi

šport za sprostitev

izbrani šport – odbojka

ljudski plesi

računalništvo – računalniška omrežja

elektronika z robotiko

 

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2017/18

  • V 1. razredu bomo izvajali neobvezni izbirni predmet tuji jezik angleščina. Pouk bo potekal 2 šolski uri tedensko v vseh oddelkih 1. razreda.

 

  • V 4., 5. in 6. razredu lahko učenec izbere največ dve šolski uri neobveznih izbirnih predmetov na teden. Glede na prijave učencev se bodo izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti:
MŠ Dol PŠ Dolsko

 

nemščina

računalništvo

šport

umetnost

nemščina

šport

 

  • V 7., 8. in 9. razredu je bil učencem ponuden neobvezni izbirni predmet nemščina. Za ta predmet se ni prijavilo zadostno število učencev, da bi ga lahko izvajali.